LOTUS FOIL - Neue selbstreinigende Folie für Touchscreen >
×
Inovativní povrchové úpravy vykazující snížená rizika přenosu infekcí

Řešení antimikrobiální a antivirové ochrany povrchů ve veřejném prostoru využívající systémy, které umož-ňují radikálně snížit koncentraci konvenčních biocidních přípravků s využitím fotoaktivních materiálů a které zvyšují účinky těchto biocidních látek. Systémy budou řešeny tak, aby se minimalizovalo nebezpečí migrace škodlivých látek do okolí, a tím byla významně snížena zátěž lidského zdraví působením perzistentních mikro-polutantů s dlouhodobými účinky. Projekt bude řešen v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Účast společnosti FORTES interactive, s.r.o. na zahraničních veletrzích

Realizace projektu zvýší konkurenceschopnost žadatele, umožní zachovat stávající úroveň zaměstnanosti a expanzí na zahraniční trhy vytvoří podmínky pro vytvoření dalších nových, vysoce kvalifikovaných pracovních míst ve výrobě, obchodě i službách. Spojení finančních prostředků programu MARKETING 1, zkušeností žadatele a vlastních zaměstnanců s vysokou odbornou kvalifikací umožní další strategický rozvoj žadatele, zajistí jeho budoucí prosperitu a vytvoří reálný předpoklad, že projekt bude pokračovat i po ukončení financování ze zdrojů programu MARKETING 1 při zachování všech činností a vazeb. Pokračování projektu a proexportní aktivity žadatele s cílem dlouhodobě úspěšně působit na zahraničním trhu tak nebudou vyžadovat další podporu z veřejných zdrojů. Všechny provozní náklady spojené s působením na zahraničním trhu bude hradit žadatel ze svých provozních prostředků.

Předpokládané cíle projektu jsou:
(A) zvýšit dostupnost strategických informací o zahraničních trzích a posílit marketingovou připravenost podniku žadatele nacházet nové trhy mimo ČR.
(B) podpořit schopnost podniku žadatele vstupovat na nové zahraniční trhy a úspěšně na nich dlouhodobě působit.
(C) snížit náklady a rizika podniku žadatele spojené se vstupem na zahraniční trhy.
(D) zvýšit schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit podniku žadatele.
(E) podpořit vstup podniku žadatele na zahraniční trhy prostřednictvím individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích.
(F) podpořit služby zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, marketingové propagační materiály).

Žadatel dále předpokládá další přínosy projektu v těchto oblastech:


Nejvýznamnější přímý dopad realizace projektu na zvýšení obchodního obratu a ziskovosti očekává žadatel nejdříve v roce 2025, kdy by se měly podle plánu strategického rozvoje naplno projevit proexportní aktivity žadatele podpořené aktivní účastí na veletrzích a výstavách v zahraničí.
Segment dotykových technologií je specifický v tom, že na trhu je víceméně stabilní množství zpracovatelů této komponenty do hotového řešení. Pro dlouhodobé fungování na takovém segmentu, je potřeba zaměřit se na budování dlouhodobých vztahů s partnery, aby neodcházeli ke konkurenci. Udržení partnerů dlouhodobě povede také k udržení výsledků projektu. Žadatel v 1. polovině roku 2023 otevřel novou pracovní pozici Customer Care Specialist, která má za úkol řešit potřeby partnerů žadatele, after sales service, řešit podněty a připomínky partnerů, a celkově se starat o jejich spokojenost. Udržení výsledků projektu pomůže i skutečnost, že na přelom roku 2025 a 2026 čeká žadatel ukončení dvou VaV projektů, které přinesou nové inovace pro dotykové technologie, čímž si žadatel upevní pozici mezi svými partnery a pomůže mu to i v hledání nových partnerů.

Dotykové sklo s antimikrobiální úpravou

Podstatou projektu je produktová inovace, a to zavedení výroby a uvedení na trh zcela nového, konstrukčně náročného high-tech dotykového skla se speciální antimikrobiální vrstvou, jehož prototyp vznikl na základě vlastního výzkumu a vývoje Žadatele. Pro zavedení sériové výroby inovovaného produktu je nezbytné pořízení nové výrobní technologie.